Ochrona środowiska

Troszcząc się o naszych klientów dbamy o świat.

Posiadamy status recyklera, mając możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających recykling (DPR) oraz wszelkie niezbędne do prowadzenia działalności decyzje administracyjne. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o posiadane zezwolenie na przetwarzanie odpadów opakowaniowych –Decyzją nr 2977/OS/2020 z dnia 13.11.2020 wydana przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach oraz upoważnienie TDT nr TDT. 420 – 5901 – 35/19 z dnia 03.10.2019 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Katowicach.

Działalność naszego zakładu prowadzimy zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Schemat Gospodarki obiegu zamkniętego

Decyzja udzielająca pozwolenie
na wytwarzanie odpadów