Home 9 Aktualności 9 Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

sie 7, 2023

§ 1.Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie „OWS”, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez IBC Service Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu zwaną dalej „Sprzedającym”.

2. Strony mogą odstąpić od stosowania całości lub poszczególnych warunków OWS lub je zmodyfikować w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawarcie takiej umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których między stronami stosuje się uzgodnione zapisy umowy.

3. Sprzedający realizuje cele swojej działalności poprzez zawieranie umów sprzedaży towarów, umów dostawy na rzecz innych podmiotów, zwanymi dalej „Kupującymi”, z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dostarczyć kopie dokumentów rejestrowych, potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy lub innej instytucji, prowadzącej działalność gospodarczą, aby wykazać możliwość zawierania umów ze Sprzedającym (odpowiednio wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, zaświadczenie o numerze NIP i dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego Regon).

5. Kupujący, składając zamówienie, akceptuje niniejsze warunki OWS.

§ 2.Zamówienia

1. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedającemu zamówienie towaru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za spełnienie tego warunku uznaje się przesłanie zamówienia faxem lub e-mailem. Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWS stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży lub umowy dostawy przez Kupującego.

2. Sprzedający wysyła potwierdzenie zamówienia w formie listu, maila lub faxu w terminie do 48 godzin od momentu uzgodnienia szczegółów zamówienia. Sprzedający jest uprawniony do dokonania modyfikacji i zmian w stosunku do złożonego przez Kupującego zamówienia, które to zmiany zawarte będą w potwierdzeniu zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu 24 godzin od wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia jest uważane za akceptację nowych warunków zamówienia, określonych przez Sprzedającego.

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub wystawienie przez niego faktury jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub umowy dostawy przez strony na warunkach określonych w OWS.

§ 3.Cennik i ceny

1. Ceny towarów i usług są ustalane przez Sprzedającego. „Cennik” może stanowić załącznik do niniejszych OWS. „Cennik” może być również przekazywany do klienta w formie wiadomości email jako załącznik bądź w treści bezpośredniej wiadomości email.

2. Wszystkie ceny podane w „Cenniku” są cenami netto (bez podatku VAT) we wskazanym magazynie Sprzedawcy (ceny EXW magazyn Sprzedawcy).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika” bez konieczności każdorazowego, uprzedniego informowania o tym fakcie Kupującego. Ważność i aktualność cennika, weryfikuje się przez znajdującą się na nim datę jego ustalenia lub daty ostatniej zmiany.

4. Aktualny cennik jest zawsze dostępny u Sprzedającego.

5. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba że strony uzgodniły inaczej w umowie indywidualnej, potwierdzonej na piśmie.

6. Do momentu zakończenia realizacji dostawy w sytuacji, gdy termin realizacji złożonego zamówienia jest dłuższy niż 60 dni, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, w przypadku zmian elementów składowych ceny tj. koszty materiałów, podatki, cło importowe, kurs wymiany, itp., o więcej niż 10% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia potwierdzenia transakcji.

7. W przypadku, gdy Strony uzgodnią, że płatność ceny wskazanej w ofercie w walucie obcej będzie płatna w PLN, równowartość tej ceny wyrażonej w walucie obcej będzie przeliczona na PLN po średnim kursie danej waluty obcej ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT.

4.Terminy dostawy. Kary umowne

1. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar z magazynu Sprzedającego najpóźniej w terminie do 7 dni od daty terminu realizacji, określonego w zamówieniu. Nieodebranie towaru uprawnia Sprzedającego do dostawy, na koszt i ryzyko Kupującego, zamówionego towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca dostawy towaru lub w przypadku nieodebrania zamówionego towaru przez Kupującego, Sprzedający może obciążyć Kupującego karą w kwocie 10 zł netto za opakowanie za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru. Przechowywanie towaru będzie odbywało się na ryzyko Kupującego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw cząstkowych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego uchybienia terminom dostaw. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie towarów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, najpóźniej w terminie 14 dni od chwili, gdy dostawa według umowy/zamówienia powinna mieć miejsce. Nieprzedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego.

4. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówionego towaru i odwołać złożone zamówienie, wyłącznie za wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia rezygnacji z realizacji zamówienia, ale będzie współdziałał z Kupującym w celu ograniczenia kosztów transakcji, jeśli tylko będzie to możliwe.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub też rezygnacji z jego realizacji wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach, także już po złożeniu przez Kupującego zamówienia i potwierdzeniu go przez Sprzedającego, w szczególności na skutek siły wyższej i innych wyjątkowych okoliczności w których znalazł się Sprzedający i które były niezależne od Sprzedającego.

§ 5.Wydanie towaru i dostawa wysyłkowa

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego, czyli wydawania towaru jest magazyn Sprzedającego wskazany przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 2 powyżej.

2. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w zamówieniu, korzystając w tym celu z własnego transportu, z usług firmy spedycyjnej, z którą stale współpracuje lub na wyraźne wskazanie Kupującego z usług innego spedytora. Informacje taką Kupujący powinien zawrzeć w zamówieniu.

3. Koszty dostawy towaru, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, związane z wydawanym towarem, obciąża Kupującego od chwili wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem

dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki

uszkodzonej, o których mowa w § 9 OWS, a w szczególności nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

§ 6.Zapłata

1. Świadczenie pieniężne stanowiące zapłatę ceny za towar lub usługę staje się wymagalne w terminie określonym w dokumencie rozliczeniowym, a jego płatność powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy.

2. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Do chwili zapłaty pełnej należności, stanowiącej cenę za towar lub usługę świadczoną przez Sprzedającego, Sprzedający zachowuje prawo własności towaru wydanego lub dostarczonego Kupującemu. Dopiero z chwilą pełnego rozliczenia świadczeń wynikających z umowy, nie wyłączając wymagalnych kar umownych oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny, następuje przejście prawa własności towaru na Kupującego.

4. Do momentu przejścia prawa własności na Kupującego, Kupujący nie ma prawa zaciągać w związku z towarem żadnych zobowiązań, czy też przenosić prawa własności i posiadania towaru na osoby trzecie, ani obciążać go ograniczonymi prawami rzeczowymi.  Kupujący ma obowiązek składować towar, którego tytuł własności należy do Sprzedającego, z należytą ostrożnością oraz wyraźnie oznakowany jako własność „IBC Service Recycling”. Jeżeli Kupujący zalega z całością lub częścią zapłaty lub w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania dotyczącego wypłacalności Kupującego, Sprzedający może, bez wpływu na pozostałe swoje prawa, odzyskać w całości dostarczony towar, którego prawo własności należy do niego, a który wciąż znajduje się we władaniu Kupującego.

5. W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty bez wezwania odsetek w transakcjach handlowych, chyba że Sprzedający dobrowolnie z nich zrezygnuje. Oświadczenie o rezygnacji z odsetek musi dla swej skuteczności zostać złożone przez Sprzedającego na piśmie, pod rygorem nieważności.

6. Brak zapłaty w terminie lub uzasadniona obawa o płynność finansową Kupującego uprawnia Sprzedającego do zmiany warunków sprzedaży lub dostawy, żądania natychmiastowej zapłaty pozostałych wymagalnych należności oraz wstrzymania realizacji pozostałych zamówień do czasu zapłaty wszelkich zaległości płatniczych, uzasadnia także rezygnację Sprzedającego z realizacji złożonych zamówień.

7. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, Sprzedającemu przysługuje w szczególności:

a. prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym w sytuacji, gdy w celu zabezpieczenia transakcji sprzedaży, Sprzedający nie uzyska ubezpieczenia należności wynikającej z ceny umowy. Prawo do odstąpienia przysługuje Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania odmowy udzielania takiego ubezpieczenia przez ubezpieczyciela; lub

b. prawo do zmiany terminu płatności, z żądaniem zapłaty całości ceny sprzedaży na 3 dni przed datą rozpoczęcia dostaw, w przypadku, gdy ubezpieczyciel, z którego korzysta Sprzedający w zakresie ubezpieczenia należności nie obejmie ubezpieczeniem zawartej umowy dostawy.

8. Wszelkie wpłaty dokonane przez Kupującego na poczet ceny, pomimo ich oznaczenia, będą zaliczane przez Sprzedającego na poczet najdawniej wymagalnej.

§ 7.Zasady wystawiania faktur

1. O ile będzie to konieczne z uwagi na ilość towarów Sprzedaż i/lub dostawa towarów, realizowana przez Sprzedającego na rzecz Kupujących na podstawie zawartych umów będzie rozliczana w okresach określonych w następnych ustępach niniejszego paragrafu (zwanymi „Okresami Rozliczeniowymi”).

2. Okres Rozliczeniowy obejmuje siedem kolejno następujących po sobie dni, od poniedziałku do niedzieli, z zastrzeżeniem ust. 3. poniżej.

3. W przypadku, gdy jeden z dni objętych danym Okresem Rozliczeniowym (ustalonym zgodnie z ust. 2. powyżej) przypadnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, wówczas taki Okres Rozliczeniowy zostanie podzielony na dwa następujące podokresy rozliczeniowe:

a. okres od poniedziałku poprzedzającego ostatni dzień miesiąca kalendarzowego do tego ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz

b. okres od dnia następnego po ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego do niedzieli następującej po tym ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

4. Dla celów określania Okresów Rozliczeniowych nie ma znaczenia okoliczność, że którykolwiek z dni Okresu Rozliczeniowego będzie dniem wolnym od pracy.

5. Dla celów określania Okresów Rozliczeniowych, bez wpływu pozostaje okoliczność, że w jednym lub w większej liczbie dni danego Okresu Rozliczeniowego, Sprzedający nie będzie sprzedawał towarów i/lub usług na rzecz Kupującego.

6. Sprzedający w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zakończenia poszczególnego Okresu Rozliczeniowego albo poszczególnego podokresu rozliczeniowego wystawi fakturę VAT obejmującą cenę za sprzedaż i/lub dostawę towarów zrealizowanych w danym Okresie Rozliczeniowym albo podokresie rozliczeniowym. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Sprzedający jest również uprawniony do wystawienia faktury VAT przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego. W takiej sytuacji faktura VAT będzie obejmowała wszystkie sprzedaż i/lub dostawy z tego niezakończonego Okresu Rozliczeniowego.

§ 8.Zwroty

1. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego.

2. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu.

3. Transport zwracanego towaru odbywa się w całości na koszt Kupującego.

4. Tytułem rekompensaty poniesionych przez Sprzedającego kosztów, Sprzedający upoważniony jest do potrącenia z kwoty zapłaconej ceny do 30% wartości netto zwracanego towaru, na co Kupujący wyraża zgodę.

§ 9.Reklamacje i gwarancja

1. Przed przystąpieniem do używania towarów, Kupujący zobowiązuje się do zapoznania z udostępnioną dokumentacją związaną z towarem i jego używaniem, w szczególności z instrukcją użytkowania towaru. Dokumentacja związana z towarem jest zawsze dostępna w biurze Sprzedającego oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www. ibcservice.com.pl.

2. Na wady materiałowe i/lub wykonawcze towarów, Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od momentu realizacji sprzedaży lub dostawy. Roszczenia gwarancyjne Kupującego wobec Sprzedającego mogą być dochodzone w terminie do 12 miesięcy od dnia wystawienia Kupującemu faktury przez Sprzedającego.

3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.

4. Towar lub jego elementy, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub znamiona uszkodzeń mechanicznych nie podlegają gwarancji.

5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłek nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty odbioru materiałów przez Kupującego.

6. Zgłoszenie wady fizycznej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu jej wykrycia, pod rygorem nieuznania reklamacji.

7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenia dokonywane w innej formie nie będą rozpatrywane.

8. Kupujący po zgłoszeniu reklamacji jest zobowiązany stosować się ściśle do wskazówek Sprzedającego, w szczególności w zakresie zabezpieczenia i dalszej eksploatacji wadliwego towaru do czasu jego naprawy lub wymiany, pod rygorem utraty uprawnień z udzielonej gwarancji.

9. Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu wszelkich informacji na temat istoty wady i przyczyn jej powstania zgodnie z prawdą, w celu dokonania właściwej oceny czy powstała wada podlega naprawie w ramach gwarancji. W razie zatajenia lub podania niezgodnych z prawdą informacji Kupujący ponosi koszty naprawy i traci udzieloną mu gwarancję.

10. W przypadku uznania przez Sprzedającego złożonej gwarancji za zasadną, Sprzedający wedle własnego uznania:

a. zobowiązuje się do wykonania uznanych napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym na własny koszt,

b. dostarczy towar wolny od wad na podstawie zwrotu towaru wadliwego, dokonanego na koszt Kupującego lub,

c. wraz z Kupującym, rozwiążą zawartą Umowę, wraz ze zwrotem zapłaconej ceny oraz z jednoczesnym zwrotem wadliwego towaru.

11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania naprawy produktu w ramach uznanej naprawy gwarancyjnej bezpośrednio u Kupującego w miejscu przechowywania towaru, również za pośrednictwem autoryzowanej przez Sprzedającego firmy, w przypadku, gdyby transport produktu wiązał się z nadmiernymi kosztami lub z ryzykiem dalszego uszkodzenia.

12. W przypadku niemożliwości naprawy towaru u Kupującego, wadliwy towar zostanie przesłany przez Kupującego do Sprzedającego w opakowaniu gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, po wcześniejszym ustaleniu zasad rozliczeń oraz określeniu sposobu wysyłki.

13. Kupujący traci wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji w przypadku:

– niewłaściwego transportu bądź rozładunku towaru;

– niewłaściwej eksploatacji zakupionych towarów, niezgodnej z wytycznymi sprzedającego zawartymi w instrukcji użytkowania towarów;

– wad powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania towarów,

– dokonania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie,

– powstania wad w wyniku niewłaściwej konserwacji towarów,

§ 10.Odpowiedzialność

1. Poza opisaną w niniejszym punkcie odpowiedzialnością z tytułu wad fizycznych towaru, Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego za powstanie jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu posiadanych przez towary określonych cech lub z tytułu braku przydatności dostarczonego towaru do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, za wyjątkiem sytuacji, w której Sprzedający udzielił Kupującemu pisemnego, pod rygorem

nieważności, zapewnienia, iż towary posiadają określone cechy, albo że są one przydatne do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów.

3. Sprzedający oświadcza, że wszystkie wymiary towarów zawarte w specyfikacji towarów są wymiarami nominalnymi. Faktyczne wymiary towarów mogą się różnić od wymiarów nominalnych w zakresie – /+ tolerancji zawartej w rysunkach technicznych towarów lub w „Tabeli Tolerancji”. Rysunki techniczne

towaru lub Tabela Tolerancji są dostępne w siedzibie Sprzedającego lub zostaną przesłane pocztą elektroniczną na każde żądanie Kupującego, po uprzednim przesłaniu na adres e-mail prośby o przesłanie „Tabeli Tolerancji” dla danego towaru.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów, szkód, przyczynienia się do powstania szkód (włączając w to szkody wtórne) poniesionych w wyniku naprawy, usunięcia lub wymiany towaru. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub jej wykonaniem, niezależnie od charakteru tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód z tytułu utraconych korzyści Kupującego, w tym utraconego zysku, jak również szkody rzeczywistej, w szczególności związanej ze stratami produkcyjnymi, utratą renomy rynkowej itp.

5. W sytuacji, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym lub dostarczonym mu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych lub dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego na piśmie, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami

tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego.

6. Do celów wymiany handlowej w przypadku oferowanych przez Sprzedającego usług regeneracji pojemników, beczek oraz wszystkich innych opakowań, przyjmuje się, że Sprzedający uzgodnił z Kupującym techniczne warunki wykonania usługi regeneracji w związku z czym Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dodatkowe roszczenia z tego tytułu wobec Kupującego.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan pojemników przekazanych do regeneracji w ramach usługi serwisowej, poza stanem uzgodnionym w umowie. Oznacza to, że przekazywane do regeneracji Sprzedającemu opakowania, nie mogą posiadać jakichkolwiek innych substancji lub innych materiałów poza tymi do których opakowanie było przeznaczone pierwotnie. W sytuacji, kiedy po przekazaniu przez Kupującego, Sprzedający stwierdzi w opakowaniu zawartość innych substancji, materiałów bądź innych odpadów, Sprzedający może:

a) obciążyć Kupującego dodatkową opłatą za utylizację tych substancji, materiałów bądź innych odpadów a Kupujący zgadza się na takie obciążenie bez żadnych warunków;

b) Zwrócić Kupującemu opakowania bez realizacji usługi regeneracji, a zwrot odbędzie się na koszt Kupującego;

c) zmienić cenę usługi regeneracji, zwiększając cenę usługi o wartość wynikającą z konieczności zagospodarowania przez Sprzedającego dodatkowych substancji, materiałów bądź odpadów.

d) uzgodnić na drodze uzgodnień pisemnych z Kupującym, inny sposób postępowania i rozliczenia przekazanych do regeneracji opakowań.

§ 11.Prawo własności przemysłowej

1. Sprzedającemu przysługuje prawo własności oraz prawa autorskie związane z wszelkimi wycenami, oprogramowaniem, rysunkami, specyfikacjami i pozostałymi informacjami związanymi z towarem. Takie wyceny, oprogramowanie, rysunki, specyfikacje oraz pozostałe informacje nie mogą być wykorzystywane

bez pisemnej zgody Sprzedającego, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego użytkowania nabytych od Sprzedającego towarów.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż charakter materiałów oraz informacji, o których mowa w ust 1 powyżej jest poufny i bez wcześniejszej, pisemnej zgody Sprzedającego nie ma prawa do ich przekazywania osobom trzecim. Kupujący, bez wcześniejszej, zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może powielać żadnych rysunków, oprogramowania, stereotypów, form ani narzędzi (nawet tych opracowanych we współpracy z Kupującym lub na jego koszt), czy też produktów wytworzonych w związku z nimi. Formy, narzędzia, itp. pozostaną własnością Sprzedającego, nawet wówczas, gdy ich produkcję zlecił Kupujący lub gdy on został obciążony ich kosztami.

§ 12. Warunki w zakresie wymagań przy odkupie opakowań.

1. Pojemniki DPPL przygotowane do odbioru przez Sprzedającego muszą być całkowicie opróżnione, tj. wolne od zanieczyszczeń wewnątrz i na zewnątrz zbiornika. Maksymalna dopuszczalna ilość pozostałości w zbiorniku wynosi 5kg.

2.Każdy opróżniony pojemnik DPPL przygotowany do transportu musi być szczelnie zamknięty i zabezpieczony w taki sam sposób jak pojemnik pełny.

3. IBC Service Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zbiorników DPPL lub zażądać pokrycia powstałych kosztów w tym kosztów transportu i utylizacji w sytuacji, kiedy zbiornik w całości nadaje się jedynie do utylizacji, bądź pozostałość przekracza dopuszczalna ilość jak w pkt.1.

4. IBC Service Recycling Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pojemników DPPL będących źródłem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub środowiska. Obejmuje to w szczególności substancje zakwalifikowane do klasy H310, H330, H340, H350 w przypadku, gdy pojemniki nie zostały zneutralizowane za pomocą odpowiednich środków.

5. Zlecający odbiór opakowań zobowiązuje się udostępnić Kartę Charakterystyki Substancji.

Przekazanie Karty Charakterystyki, jest równoznaczne z faktem, że Sprzedający potwierdza, iż wszelkie pozostałości w pojemnikach pochodzą tylko i wyłącznie od substancji opisanych w przekazanej Karcie Charakterystyki.

6. Tabliczki i naklejki informacyjne oraz wskazówki o zawartości substancji niebezpiecznych muszą być czytelne.

7. Odmowa przyjęcia zbiorników wiąże się z transportem zwrotnym pojemników do Sprzedającego, tylko i wyłącznie na koszt Sprzedającego.

8. Zawsze i bez względu na okoliczności należy przestrzegać przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

§ 12.Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją Umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.

2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową, mogące wyniknąć z umów Sprzedającego, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne, miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami w ich stosunkach handlowych sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać.

4. Aktualne OWS są zawsze dostępne w biurze Sprzedającego oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.ibcservice.com.pl.

5. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach składanych przez Kupujących akceptowanych przez Sprzedającego zamówień jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7. Niezapoznanie się Kupującego z OWS nie zwalnia Kupującego z ich przestrzegania.

Pobierz