Home 9 Aktualności 9 Informacja o planowanym połączeniu wraz z udostępnieniem planu połączenia do publicznej wiadomości

Informacja o planowanym połączeniu wraz z udostępnieniem planu połączenia do publicznej wiadomości

sie 7, 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że 28 kwietnia 2022 r., w związku z zamiarem połączenia spółek:

IBC SERVICE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Ustroniu oraz IBC HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu

Zarządy w/w spółek wspólnie uzgodniły, sporządziły na piśmie i udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (IBC Holdco sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% udziałów (IBC Service Recycling sp. z o.o.)

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (dzień połączenia), a Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru stosownie do art. 493 § 1 i 2 ksh. Z dniem połączenia (z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej) wspólnicy Spółki przejmowanej staną się wspólnikami Spółki przejmującej, stosownie do art. 494 § 4 ksh.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia Spółek udostępnianym do publicznej wiadomości na wspólnej stronie internetowej IBC SERVICE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz IBC HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (www.ibcservice.com.pl).

 

20220428_IBC_Plan polaczenia.pdf, Plan Połączenia